Algemene voorwaarden ABCA Bodycare

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. ABCA: ABCA B.V., de exploitant van de webwinkels www.abcabodycare.nl, www.abca.nlwww.abcakids.nl en www.bestbadge.nl, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Antonie van Leeuwenhoekweg 7, 5151DV te Drunen (Nederland), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 18042704.
 2. Koper: de rechtspersoon, of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie ABCA een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen ABCA en de koper tot stand gekomen overeenkomst waarmee ABCA zich jegens de koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van een of meerdere producten.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door ABCA aan de koper te leveren zaken.
 5. Webwinkel/website: www.abcabodycare.nl, www.abca.nlwww.abcakids.nl dan wel www.bestbadge.nl.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ABCA en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de koper aanvaarde offerte van ABCA. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aan de koper gericht aanbod van ABCA is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. ABCA kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de koper. Indien in een zodanig geval van herroeping reeds betaling door de koper heeft plaatsgevonden, zal ABCA zo spoedig mogelijk, althans binnen 10 werkdagen, voor terugbetaling aan de koper zorgdragen.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van ABCA dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de overeenkomst middels de webwinkel wordt gesloten, wordt de totstandkoming van die overeenkomst zo spoedig mogelijk per e-mail door ABCA aan de koper bevestigd.
 4. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze andere (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | MAATWERKORDERS

 1. In geval de bestelling in enige mate volgens specificaties van de koper wordt vervaardigd, zoals in geval van drukwerk, staat de koper ervoor in dat hij alle informatie die voor de uitvoering van de maatwerkorder redelijkerwijs relevant is, binnen bekwame tijd, volledig en op de daartoe door ABCA voorgeschreven wijze, aan ABCA
 2. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de koper verstrekte specificaties en eventueel door de koper goedgekeurde proefdrukken. De koper staat in voor de juistheid van de door hem aangeleverde specificaties voor de uitvoering van maatwerkorders. ABCA is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij bij het vervaardigen van maatwerkorders is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige
 3. In geval ABCA in het kader van een maatwerkorder een proefdruk aan de koper verstrekt, dient de koper deze proefdruk binnen de door ABCA aangegeven termijn goed- of af te keuren. Bij gebreke van een dergelijke termijn, dient goed- of afkeuring door de koper plaats te vinden binnen bekwame tijd. Onverminderd het recht van ABCA op nakoming van de overeenkomst, worden maatwerkorders die voorafgaan aan een proefdruk, niet eerder vervaardigd dan nadat de proefdruk door de koper is goedgekeurd.

ARTIKEL 5. | AFWIJKINGEN

 1. In het aanbod, in de webwinkel, middels proefdrukken of anderszins door ABCA vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de producten welke de koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, afwerking, maten en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de koper geen grond voor klachten, geen grond om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 2. Druk- en/of typefouten van prijzen in brochures, flyers, op de website of in andersoortige uitingen van ABCA, binden ABCA niet. In geval van een foutieve vermelding van prijzen, neemt ABCA voorafgaand aan de levering per e-mail of telefonisch contact op met de koper. Na instemming van de koper met de juiste prijs, zal pas tot levering worden overgegaan. In geval de koper niet instemt met de juiste prijs, is ABCA gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder dat de koper aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de producten door koper worden afgehaald op locatie van ABCA. In het laatste geval geschiedt afhalen uitsluitend op een nader tussen partijen overeengekomen dag en tijd.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 3. ABCA behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval orders in gedeelten worden geleverd, is ABCA gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 7.2, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan ABCA verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, is ABCA gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper in bewaring te houden, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan ABCA verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-in ontvangstname door de koper zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de koper.
 6. In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van ABCA mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. ABCA is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten, waaronder de leveringskosten en de redelijke kosten voor het in bewaring houden van de producten.

ARTIKEL 7. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Alle leveringstermijnen waartoe ABCA zich jegens de koper heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is ABCA mogelijk mede afhankelijk van de koper of derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan ABCA toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van ABCA opgeschort voor de duur van de overmacht situatie. Het bepaalde in het overige van artikel 11 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan ABCA toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van ABCA niet eerder in dan nadat de koper ABCA schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en ABCA na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Verzuim van ABCA als gevolg van een aan ABCA toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de koper recht op ontbinding van de overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De door ABCA te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. De koper dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan ABCA.
 3. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dient de koper daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan ABCA.
 4. Indien de koper niet tijdig klaagt, vloeit er voor ABCA uit een dergelijke klacht van de koper geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de koper tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan ABCA bestaan.
 6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke instemming van ABCA en, behoudens het bepaalde in artikel 9, uitsluitend op grond van een tekortkoming van ABCA, oftewel een levering die niet beantwoordt aan het bepaalde in lid 1. Retourzendingen geschieden voor rekening van de koper. Indien onmiskenbaar sprake is van een tekortkoming als bedoeld in de eerste zin, maakt de koper aanspraak op terugbetaling van de retourkosten, mits de koper daarbij voor de minst kostbare wijze van verzending heeft gekozen.
 7. Geen grond voor klachten en een beroep op een tekortkoming van ABCA zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of die voor het overige niet aan ABCA dan wel haar toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege ABCA, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van ABCA zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9. | RUILEN OF RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

 1. Ruilen of retourneren van producten is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke instemming van ABCA en slechts ten aanzien van producten die geen maatwerkorder als bedoeld in artikel 4 betreffen. Voorts kunnen andersoortige producten ten aanzien waarvan doorverkoop na retournering onmogelijk is of bemoeilijkt wordt, niet worden geruild of geretourneerd. De retourtermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. 
 2. Teruglevering van de producten geschiedt voor rekening en risico van de koper. Voorts berekent ABCA in het kader van het omruilen/opnieuw toezenden van producten, € 6,50 (excl. btw) administratiekosten. 

ARTIKEL 10. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door ABCA te leveren producten voor wederverkoop door de koper bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en ABCA is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; ABCA is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers van zijn producten aan te stellen.
 3. ABCA garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. ABCA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien ABCA bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. ABCA is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ABCA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de koper schriftelijk door ABCA in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de koper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ABCA gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan ABCA verschuldigde betaling heeft gesteld.
 3. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ABCA op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De koper is verplicht de schade die ABCA ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien ABCA de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door ABCA uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door ABCA vermelde prijzen exclusief btw en exclusief eventuele bezorgkosten, met dien verstande dat portovrije levering geldt in geval van orders af te leveren binnen Nederland of België met een bestelbedrag vanaf 100,- (excl. btw) met een maximaal gewicht van 20 Kg.
 2. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen, inkoopprijzen, materiaal en vrachtkosten, is ABCA gerechtigd deze prijsstijgingen aan de koper door te berekenen.
 3. ABCA is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de koper aan ABCA verschuldigde te vorderen.
 4. Zolang de koper jegens ABCA in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens ABCA, is ABCA niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 5. Betaling dient te geschieden op een van de door ABCA aangewezen betaalmethoden, binnen de door ABCA vermelde termijn.
 6. Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 7. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn alle vorderingen van ABCA op de koper, onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper aan ABCA verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.
 10. Indien koper bij het plaatsen van een online order verkeerde adresgegevens invult, zijn alle extra verzend- en/of re-route kosten voor rekening van koper. Het opnieuw toesturen van het pakket is in dit geval ook voor rekening van koper.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, is ABCA na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor eventuele gebreken daarvan.
 2. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de producten, is ABCA, behoudens dwingend wettelijk voorschrift, niet aansprakelijk. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de koper en eindgebruikers om te beoordelen of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik daarvan. Met name wat betreft producten ten aanzien waarvan door de fabrikant is aangegeven dat zij voor gebruik door kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie niet geschikt zijn, geldt dat ABCA niet aansprakelijk is voor (letsel)schade ontstaan doordat de koper of eindgebruiker het gebruik van de betreffende producten toch heeft overgelaten aan een kind in die leeftijdscategorie. Voor vragen of een bepaald product geschikt is voor kinderen van een bepaalde leeftijd, kan men altijd contact met ABCA opnemen.
 3. Voorts is ABCA nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan ABCA kan worden toegerekend. In het bijzonder aanvaardt ABCA geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.7, op grond waarvan de aanspraken van de koper gebaseerd op een tekortkoming van ABCA, zijn komen te vervallen.
 4. ABCA is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. ABCA is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de koper slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de koper lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van ABCA in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ABCA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ABCA toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van ABCA is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ABCA betrekking heeft.
 2. Het eventuele recht van de koper op vergoeding van schade ontstaat pas indien de koper na het ontstaan ervan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan ABCA heeft gemeld.
 3. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van zes maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij binnen deze termijn met de invordering in rechte een begin is gemaakt.
 4. De koper vrijwaart ABCA van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan ABCA toerekenbaar is.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ABCA.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van ABCA totdat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ABCA te bewaren.
 4. Bij verkoop en/of levering door de koper aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 5. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van ABCA rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht ABCA hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 6. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan ABCA of door ABCA aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De koper dient ABCA op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de koper daarmee in verzuim is en zonder dat ABCA de koper daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van ABCA staande redelijke kosten, komen voor rekening van de koper.
 7. Als de koper, nadat de producten door ABCA aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ABCA wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »